Aan Eer Gerelateerd Geweld en Complexe Familieverhoudingen C

Voorbeeld

De dochter van een Armeense familie heeft een verhouding met een Turkse jongen. De ouders en de dochter hebben hierover een conflict. Er zou sprake zijn van ‘dreigend’ ‘eer gerelateerd geweld’. Hoe zit dit?

Na het volgen van de basistrainingen Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen A en B is deze materie niet nieuw meer voor u. U wilt als professional graag bijdragen aan deëscalatie van het conflict, maar toch vindt u sommige zaken nog erg complex.

Verdiepingstraining

De driedaagse specialisatietraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen Module C bestaat ook weer uit twee hoofdonderdelen: Eer en Familie bij mensen in het Midden-Oosten.

U weet al goed wat eer precies is, u kent de routen die naar huwelijk en verloving leiden, u heeft een idee van het huwelijk- en echtscheidingsproces, u weet wat een schakingshuwelijk is, u kent het verband tussen eer en bloedwraak, u weet wat eerwraak type I en eerwraak type II is, u heeft een idee wanneer er sprake is van een gedwongen huwelijk en wanneer niet.

Casuïstiek

Uiteraard behandelen we weer uitgebreid casuïstiek. We proberen complexe casussen vlot te behandelen door snel de hoofdlijnen te zien.

Presentatie

Elke deelnemer presenteert twee of meer casussen. Bij elke presentatie krijgt een andere deelnemer de kans vragen te stellen. De rest zwijgt dan even. Zo kunnen presentator en vragensteller zich op elkaar focussen. Het idee is dat het bedenken en stellen van relevante vragen voor een goede analyse van zeer groot belang is.

Lezen van artikelen

Bij deze training hoort het lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen. Twee daarvan zijn in het Engels. We behandelen deze artikelen in de training.

Schriftelijke casusanalyse

 Tijdens de training stuurt elke deelnemer de docent een twee casusverslagen in met daarin:
  • een genogram
  • een chronologie
  • uitleg van gebruikte begrippen
  • een analyse
  • evaluatie van gevaar en urgentie
  • adviezen voor handelingen (met argumentatie)
 Van de docent kun je, indien gewenst, een sjabloon krijgen voor zo’n verslag. Een deelnemer mag zijn of haar verslagen na correctie bijwerken en opnieuw insturen totdat het gewenste niveau bereikt is. Graag zelfs!

Onderwerpen

Belediging

Contexten waarin mensen zich beledigd voelen. Lang niet alle beledigingen roepen vanzelfsprekend eer gerelateerd geweld op (ook niet in zogenaamde ‘eerculturen’). De reden is simpel: een individu kan niet voorspellen waarover een ander individu zich beledigd zal voelen, ook niet als ze dragers zijn van dezelfde cultuur.
Een belangrijke uitzondering zijn morele beledigingen: bij morele beledigingen staat de morele reputatie van de getroffene op het spel. De belediger kan (a) weten dat de ander zich beledigd zal voelen en (b) weten dat de morele reputatie van de ander in de ogen van derden schade kan oplopen, waardoor het slachtoffer kan worden gestigmatiseerd en uitgesloten. In geval van morele beledigingen doen veel mensen aangifte en stappen ze naar de rechter.

Huwelijksbeletselen

Door huwelijkbeletselen is een huwelijk tussen bepaalde partijen sociaal en moreel gezien onmogelijk. Een zo’n beletsel is verwantschapsgraad: een huwelijk of ‘relatie’ tussen broer en zus is moreel, sociaal (en juridisch) onacceptabel. Stemt een familie toch met zo’n huwelijk in, dan wordt de hele familie sociaal uitgestoten uit haar gemeenschap. Wanneer er een huwelijksbelemmering is, is een schakingshuwelijk geen oplossing.

Contexten van geweld

De indeling in typen motieven (dus ook eer) en daders en slachtoffers. We behandelen bijvoorbeeld waar precies het onderscheid ligt tussen huiselijk geweld en aan eer gerelateerd geweld: er kán overlap zijn, maar die is er natuurlijk lang niet altijd. Aan de hand van het schema zien we trouwens ook hoe het justitieel systeem werkt.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die professioneel met deze materie te maken heeft. U dient wel de Modulen A en B al te hebben gevolgd.

Huiswerk

Bij deze training hoort huiswerk. Voor het begin van de training krijgt u ter voorbereiding casuïstiek met opdrachten en leeswerk van artikelen toegestuurd. Het is de bedoeling dat u die voorbereidt. Deze voorbereiding kost u ongeveer vier tot vijf uur. Alleen degenen die aan alle vereisten voldoen én hun verslagen insturen krijgen hun certificaat.

Accreditatie

Deelname aan deze training (PE-nr.186370) levert 10,05 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Inschrijven voor deze training