Voorwaarden

Midden Oosten Perspectief VOF is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Vragen

Vragen van administratieve aard over de trainingen worden binnen 7 werkdagen beantwoord.

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor een training met open inschrijving, krijgt u per omgaande bevestiging. De dag na ontvangst van de aanmelding gaat de bedenktermijn van 14 dagen in. Gedurende deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van redenen en kosteloos annuleren.

Uw aanmelding verplicht Midden Oosten Perspectief echter niet de training door te laten gaan. Trainingen met open inschrijving vinden pas doorgang nadat voldoende deelnemers zich hebben aangemeld.

Wanneer de training doorgaat, krijgt iedereen die zich heeft aangemeld ruim voor de betreffende data (via de e-mail) een schriftelijke uitnodiging met daarin aangeduid het adres van de locatie en de tijd waarop u verwacht wordt.

De factuur en de uitnodiging

Tesamen met de uitnodiging ontvangt u de factuur. De factuur dient uiterlijk vier weken voor de cursusdag betaald te zijn. Mocht uw betaling niet op tijd bij ons binnen zijn, en u wilt desondanks de training volgen, neemt u dan contact met ons op. Informeert u op voorhand bij uw administratie of er tijdig betaald is.

Voor de trainingen op locatie ontvangt elke cursist ruim voor de (eerste) trainingsdag een persoonlijke uitnodiging per e-mail. Kijkt u goed of de gegevens in de uitnodigingsbrief en de factuur juist zijn, in het bijzonder wanneer u door een collega of leidinggevende voor de training bent aangemeld. Wij besteden grote zorg aan een goede administratie, maar mochten wij onverhoopt abuis zijn, dan is het ook de verantwoordelijkheid van de deelnemer daar tijdig op te wijzen.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de lesmaterialen, schema’s, modellen, teksten en instrumenten die Midden Oosten Perspectief VOF / Rob Ermers bij de uitvoering van de training gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Midden Oosten Perspectief VOF / Rob Ermers, tenzij anders is aangegeven.

De deelnemers zullen op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Midden Oosten Perspectief VOF / Rob Ermers. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete afspraken over zijn gemaakt, de trainings- en cursusmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de training heeft gebruikt of heeft uitgereikt gekregen, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels voor eigen gebruik, of voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier aan derden beschikbaar te stellen (in het bijzonder niet via bijv. internet of bedrijfsinterne websites).

Geheimhouding

Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor onze gehele organisatie. Dit geldt zowel voor persoonlijke gegevens van de deelnemer als voor voor zaken die tijdens de trainingen worden besproken.

Garantiebeperking

Midden Oosten Perspectief VOF zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Midden Oosten Perspectief VOF met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Verhindering

Als u na uw definitieve aanmelding verhinderd bent, laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten. Annulering is mogelijk tot vier weken voor de trainingsdatum. Het cursusgeld wordt dan gerestitueerd, met aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na vier weken voor de trainingsdatum is annulering niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

* Overigens kunt u ten alle tijde, dus ook kort voor de trainingsdatum, informeren of er nog plaatsen zijn. U kunt zich – als er nog plaats is – ook dan nog aanmelden en inschrijven.

In plaats van restitutie, kunt u, mits u tijdig bericht geeft, de training wel op een andere geplande dag volgen. Wanneer u als deelnemer op de trainingsdag plotseling blijkt te zijn verhinderd, probeer dan een vervanger te sturen. U dient ons daarvan tijdig te verwittigen.

Als u op de cursusdag zelf door overmacht verhinderd blijkt, geeft u dan liefst ‘s ochtends zo snel mogelijk voor aanvangstijd bericht. Wij doen u dan een voorstel om de training op een andere dag te volgen.
Cursisten die zonder bericht niet komen opdagen, kunnen achteraf nog met ons contact opnemen. Mochten zij besluiten de training alsnog op een andere dag te volgen, zijn zij bovenop het cursusbedrag administratiekosten € 12,50 verschuldigd.

Annulering van de training

Het is mogelijk dat een training door overmacht niet kan doorgaan. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Midden Oosten Perspectief geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Midden Oosten Perspectief niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

In een dergelijk geval wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een of meerdere nieuwe data. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld voor dat gedeelte gerestitueerd.

Midden Oosten Perspectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit of zou kunnen voortvloeien uit het verzorgen of niet verzorgen van een training.

Trainingen op locatie

Voor het verzorgen van een training bij de opdrachtgever op locatie doet Midden Oosten Perspectief de opdrachtgever een voorstel waarin doelstelling, inhoud, duur en kosten zijn verwoord. Midden Oosten Perspectief verplicht zich de training waarvoor het voorstel is geaccepteerd uit te voeren.

Overmacht

Midden Oosten Perspectief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien er sprake is van overmacht (zie hierboven). Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Midden Oosten Perspectief de overeengekomen verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Annulering

Bij annulering is de helft van de trainingsprijs verschuldigd. In echter een opdracht wordt geannuleerd binnen veertien dagen voor aanvang van de training is de volledige trainingsprijs verschuldigd.

Offertes

Vanzelfsprekend maken wij graag een vrijblijvende offerte voor al onze activiteiten.